MijnDNZB

Gebruiksvoorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze gebruikersvoorwaarden MijnDNZB wordt verstaan onder:

 1. Gebruikersvoorwaarden: deze Gebruikersvoorwaarden MijnDNZB.
 2. Aanvraag: de door middel van het doorlopen van het aanvraagproces op de Website gedane aanvraag waarmee Afnemer DNZB verzoekt tot het verkrijgen van toegang tot MijnDNZB.
 3. Afnemer: een natuurlijk persoon, die een aanvraag heeft gedaan.
 4. Gebruiker: afnemer zelf of een door Afnemer geautoriseerd persoon om voor rekening en risico van Afnemer gebruik te maken van de dienst.
 5. MijnDNZB: de dienst bestaande uit de mogelijkheid via MijnDNZB zorgdiensten aan te vragen en verstrekt te krijgen, te declareren en te administreren en gebruik te maken van het facturatieproces om voor rekening en risico van Afnemer facturen op te maken en te versturen.
 6. Website: mijn.dnzb.nl
 7. AVG: algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679.
 8. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatie­nummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;
 9. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzame­len, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligne­ren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 10. Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 11. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 2. Gebruik van MijnDNZB

 1. De Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van MijnDNZB. Door het aanvragen en het gebruik van MijnDNZB wordt door Afnemer, respectievelijk Gebruiker, de Gebruikersvoorwaarden geaccepteerd.
 2. Gebruiker mag uitsluitend gebruik maken van MijnDNZB voor de doeleinden, zoals bepaald in de Gebruikersvoorwaarden.
 3. DNZB Web BV behoudt zich het recht voor de Gebruikersvoorwaarden periodiek eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden treden in werking vanaf het moment van bekendmaking via de website. DNZB maakt de wijzigingen kenbaar door de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden bij het gebruik van MIJNDNZB (inloggen) te tonen. Bij continuering van het gebruik van MijnDNZB na het tonen van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden, stemt de Gebruiker in met de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden. Indien de Gebruiker de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden niet wenst te accepteren, heeft DNZB het recht om de toegang tot MijnDNZB te beëindigen.

 

Artikel 3. Inlog

 1. De inlog op MijnDNZB is strikt persoonlijk, aan Gebruiker gebonden en niet overdraagbaar. Gebruiker dient zorgvuldig met de inloggegevens om te gaan, geheim te houden, niet ter beschikking te stellen aan een derde en op een veilige plek te bewaren en/of op te slaan, teneinde misbruik of oneigenlijk gebruik van de inloggegevens en MijnDNZB te voorkomen.
 2. Gebruiker dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van de inloggegevens direct te melden aan DNZB. DNZB kan op verzoek van gebruiker de inloggegevens blokkeren. Op DNZB rust geen aansprakelijkheid voor enige schade, die voortvloeit uit misbruik of oneigenlijk gebruik van de inloggegevens.
 3. Indien er sprake is van (enig vermogen van) misbruik of oneigenlijk gebruik van de inlog, rust op DNZB geen verplichting om enige informatie omtrent activiteiten gerelateerd aan het gebruik van de inlog aan gebruiker te verstrekken (indien deze al bij DNZB bekend is). Enig bij DNZB bekende informatie wordt enkel verstrekt, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 4. DNZB behoudt zich het recht voor om, maar neemt daartoe niet de verplichting op zich, de inlog van Gebruiker te blokkeren en daarmee de toegang tot MijnDNZB te beëindigen:
  1. Indien gebruiker de Gebruikersvoorwaarden niet naleeft;
  2. In geval Gebruiker de inlog misbruikt of oneigenlijk gebruikt;
  3. Indien Gebruiker gedurende een aaneengesloten periode van 2 jaar geen gebruik heeft gemaakt van de inlog;
  4. Indien de in de bemiddelingsovereenkomst opgenomen voorwaarden niet worden nagekomen;

 

Artikel 4. MijnDNZB

 1. MijnDNZB is in beginsel 24 uur per dag beschikbaar, behalve in geval van onderhoud, en behoudens gevallen van storing of anderzijds onvoorziene omstandigheden.
 2. DNZB garandeert niet dat MijnDNZB te allen tijde zonder beperkingen of storingen beschikbaar zal zijn. DNZB spant zich naar beste vermogen in om eventuele storingen, vertragingen en beperkingen in de beschikbaarheid van MijnDNZB zo spoedig mogelijk op te heffen.
 3. DNZB heeft het recht wijzigingen aan te brengen in (de toegang tot) MijnDNZB, als dit wenselijk is voor het correct functioneren van MijnDNZB.

Artikel 5. Privacy

 1. In het kader van het gebruik en de uitvoering van MijnDNZB zal DNZB mogelijke (persoons)gegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de privacyverklaring van DNZB en de AVG. De privacyverklaring van DNZB is te vinden op www.dnzb.nl
 2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. DNZB is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van door Gebruiker afgenomen dienst van DNZB, waaronder het gebruik van MijnDNZB.
 2. DNZB is niet aansprakelijk voor bij Gebruiker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van afspraken van Afnemers van Gebruiker, verminking of verlies van data of beperkte beschikbaarheid van MijnDNZB.

Artikel 7. Overmacht

 1. DNZB is in geval van overmacht, als hierna in het tweede lid omschreven, niet gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen (waar onder meer kan worden verstaan het beschikbaar stellen van MijnDNZB). Indien DNZB zich beroept op overmacht, zal DNZB dit zo spoedig als mogelijk aan Gebruiker mededelen.
 2. Onder overmacht in het kader van de verplichtingen van DNZB wordt in ieder geval begrepen:
  1. Een technische storing ten gevolge van storingen in het telefoon- of internet- of dataverkeer ofwel een voortdurende stroomstoring van langer dan 24 uur, tenzij deze storing het direct gevolg is van enig opzettelijk handelen van DNZB;
  2. De gevolgen van een terroristische daad ofwel terrorisme ofwel alle gewelddadige handelingen en/of gedragingen in de vorm van een aanslag of een reeks van in de tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en economische schade in het algemeen wordt opgelopen en de economische belangen van DNZB worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze handelingen en gedragingen, al dan niet in enige organisatorische verband, uitgevoerd zijn met het oogmerk om bepaalde politieke en/of financiële en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken;
  3. De moedwillige en (mede) op MijnDNZB gerichte interruptie, penetratie, manipulatie, vernieling of ontvreemding door derden, waar onder meer onder moet worden verstaan, hacking of op een andere wijze verstoring van het functioneren van MijnDNZB of Website en de daarachter functionerende systemen.
 3. Partijen zijn in het geval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enige schade, die ontstaat of ontstaan is als gevolg van die (overmacht) situatie en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op de Gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van MijnDNZB of daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.

Zo gaan wij voor je aan de slag!

Van capaciteitsprobleem tot meer continuïteit en kwaliteit in jouw personeelsplanning.

Neem contact op

Via onze website neem je gemakkelijk contact met ons op. We nemen jouw aanvraag in behandeling en plannen vervolgens een kennismakingsgesprek in.

Kennismaking

We vinden het belangrijk om jouw organisatie goed te leren kennen, zodat we de juiste zzp’ers kunnen inzetten. We bespreken je vraag en willen ook graag weten hoe de perfecte zzp’er er voor jou uitziet.

Diensten uitzetten

We zetten jouw openstaande diensten uit in MijnDNZB. De opdrachten worden alleen aangeboden aan zzp’ers die passen binnen het gewenste profiel. Zo zorgen we ervoor dat we snel de juiste match kunnen maken.

Op naar succes!

Terwijl de zorgprofessionals voor je aan de slag gaan, zitten wij bij DNZB ook niet stil! Met de data die we uit MijnDNZB halen, zorgen we ervoor dat we zzp’ers zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. We letten hierbij op continuïteit en kwaliteit zodat jouw organisatie haar cliënten de meest optimale zorg kan bieden.