MijnDNZB

Antidiscriminatiebeleid

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van De Nederlandse Zorg Bemiddelaar is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht zijn of haar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel

Het doel van dit beleid is om tegenover de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over

 1. Wat De Nederlandse Zorg Bemiddelaar verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken.
 2. Wat is het standpunt van De Nederlandse Zorg Bemiddelaar ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 3. Het handelen door de medewerkers:
  • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;
 4. Wat de verantwoordelijkheden van de werkgever zijn.

 5. Procedure bij klachten


Wat verstaat De Nederlandse Zorg Bemiddelaar onder discriminatie/ discriminerende verzoeken?

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Wat is het standpunt van De Nederlandse Zorg Bemiddelaar ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken?

 1. De Nederlandse Zorg Bemiddelaar wijst iedere vorm van discriminatie af.
 2. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging*.
 3. De Nederlandse Zorg Bemiddelaar tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

*Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 • Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 • Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd als er sprake is van functionele eisen en deze niet in strijd zijn met welke antidiscriminatie wetgeving dan ook.

Het handelen door de medewerkers

Hoe worden medewerkers verwacht te handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie?

De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.

Waar kan de medewerker terecht voor overleg en/ of een melding?

Indien de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij de Formulemanager. Ook wanneer de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij de Formulemanager. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van werkgever?

De Nederlandse Zorg Bemiddelaar is verantwoordelijk voor:

 • Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;
 • De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het dat de medewerkers;
 • geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid. Dit wordt gerealiseerd op volgende wijze: door het organiseren van een informatiebijeenkomst en het periodiek bespreken van dit thema in werkoverleggen (vast agendapunt);
 • goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen;
 • door het organiseren van een informatiebijeenkomst en het periodiek bespreken van dit thema in werkoverleggen (vast agendapunt). Tevens zal de hand out die beschikbaar is gesteld door NBBU actief worden gebruikt, worden toegelicht in het werkoverleg en per mail worden verstrekt;
 • De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid;
 • voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.

Daarnaast

 • Wordt het beleid bij indiensttreding overhandigd en doorgenomen tijdens het inwerktraject;
 • Maakt het beleid deel uit tijdens het gehele dienstverband van de medewerkers;
 • Is het beleid gepubliceerd op Sharepoint en op de website van De Nederlandse Zorg Bemiddelaar.

Procedure bij klachten

Indien je enige problemen ondervindt op het werk op het gebied van het discriminatie beleid, kan je via e-mail een gesprek aanvragen met de afdeling HR. In dit gesprek kan je problemen naar voren brengen en zal er gezamenlijk een oplossing gezocht worden. Indien je specifiek met een vertrouwenspersoon wilt spreken dan kun je dit uiteraard ook aangeven in je mail.

Indien er zzp-ers zijn die zich melden met klachten of vragen over het discriminatie beleid dan kunnen zij tevens een mail versturen naar info@dnzb.nl of telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 010-2231148.